fbpx

בלוג

רכשת באינטרנט מוצרים – כיצד תוכל/י לבטל את ההזמנה ובאלו תנאים

רבים מאיתנו היום קונים מוצרים באינטרנט כאשר אין כל קשר בנינו לבין המוכר. עסקאות אלו , כמו גם עסקאות טלפוניות, הוגדרו בחוק הגנת הצרכן כעסקאות מכר מרחוק.

לאור העובדה שלא ניתן לבדוק את טיב המוצר ואין לנו קשר ישיר למוכר, החוק מקל על ביטול העסקאות וקבע תנאים לביטולם.

מרבית עסקאות אלו ניתנות לביטול תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר ו/או קבלת פרטי העסקה, המאוחר מבין שניהם.

אבקש להדגיש כי תנאים אלו יפים אך ורק במידה והמוצר אינו בעל תאריך תפוגה קצר או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן, מוצרים הניתנים להעתקה ו/או שכפול כאשר אריזתם נפתחה, שירותם הארחה, נסיעה חופשה או ביולי אם מועד הביטול חל בתוך 7 ימי עבודה למועד שבו אמור להינתן השירות

הערה

יש לזכור כי לעיתים האתר או המוכר מאפשר לנו תנאי ביטול טובים יותר מהקבוע בחוק

ש לבטל את העסקה בכתב (מומלץ בדואר רשום עם אישור מסירה לצורכי הוכחה) לרבות בפקס או בדוא"ל.

ביטל הצרכן עסקת מכר מרחוק בה נרכש נכס או שירות עקב פגם/אי התאמה בין הנכס או השירות / אי אספקה במועד / או הפרה חוזית אחרת חייב העוסק להשיב לצרכן את כספו תוך 14* יום מיום קבלת הודעת הביטול ולקחת את המוצר מביתו של הצרכן ואסור לו לגבות דמי ביטול.

במקרה שהביטול נעשה על ידי הצרכן מסיבה אחרת חייב הצרכן להחזיר את הנכס לעוסק על חשבונו  והעוסק רשאי לדרוש דמי ביטול בסך 5% ממחיר הנכס או העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם בלבד.

ביטול רכישה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי ניתן לעשות תוך 14* יום מעשיית העסקה או קבלת החוזה/טופס גילוי נאות ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7* ימים שאינם ימי מנוחה**.

במקרה של ביטול עסקה בה נרכש שירות מתמשך אשר הוחל בנתינתו על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שכבר ניתן.

אם הותקנו טובין בבית הצרכן לצורך מתן השירות רשאי העוסק לגבות הוצאות התקנה עד 100 ₪ (בנוסף לדמי הביטול אם הביטול נעשה שלא עקב פגם/אי התאמה וכו

ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק במקרים הבאים

  • רכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי 7* ימים או פחות שאינם ימי מנוחה** לפני מועד מתן השירות.
  • נרכשו נכסים פסידים (נכסים מתכלים, בעלי חיי מדף קצרים).
  • נרכשו נכסים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
  • נרכשו נכסים הניתנים לשיעתוק, הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (למשל תקליטורים).
  • נרכש מידע כהגדרתו בחוק המחשבים
  • בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים יש להודיע לבית העסק בכתב על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מביצוע העסקה או ממועד קבלת פרטי העסקה לפי המאוחר מביניהם. אם מדובר בעסקת מכר מרחוק למתן שירותים שאינם מתמשכים יש למסור את הודעת הביטול עד שני ימי עבודה לפני תחילת קבלת השירות.
  • ניתן לשלוח את הודעת הביטול בדואר רשום, בפקס או במייל, ומומלץ מאוד לשמור עותק של מכתב הביטול ואישור על הגעתו.
  • רצוי לתאר במכתב את כל תהליך השיווק וביצוע העסקה. נסיבות המכירה עשויות לבסס עילות נוספות לביטול העסקה, המקנות לצרכן זכויות נוספות. כמו במקרה של הטעיה על תכונות המוצר, ניצול מצוקה, אי מתן הזדמנות סבירה לעין בחוזה לפני החתימה.
  • במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה בין הנכס או השירות לפרטים שנמסרו לצרכן, יחזיר העוסק לצרכן את כספו בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, והצרכן יעמיד את הנכס לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס.
  • במקרה שהביטול נעשה משום שהצרכן התחרט והחליט כי ברצונו לבטל את העסקה, רשאי העוסק לקבל דמי ביטול ועל הצרכן להחזיר את המוצר למקום עסקו של העוסק.

חשוב לדעת

במקרה שבו הצרכן עמד בתנאי הזמן לבקשת הביטול ושלח הודעה בדואר רשום (הוכחה לבקשת ביטולה ועדכון בית העסק בנושא) והעסק מסרב לבטל את העסקה, ניתן להגיש תביעה גם על ההחזר וגם פיצוי עונשי של עד 10,000 ש"ח כפי שבית המשפט יקבע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Fill out this field
Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.

תפריט