fbpx

בלוג

הבוס מתעמר בך? מה את/ה יכול לעשות!

תופעת הבריונות (התעמרות) אינה קיימת רק במגרש המשחקים אלה גם במקומות העבודה.

לעובד הסופג התעללות, צעקות, קללות, האשמות שווא, נידוי / החרמה, השפלה, ביזוי (וכדומה) קיימות מספר דרכי פעולה על מנת למנוע תופעות פסולות אלו ולהפסיקם.

התפטרות בדין פיטורים

התעמרות במקום העבודה הינה הרעה מוחשית בתנאי העבודה. לפיכך העובד זכאי להתפטר בדין פיטורים ולקבל פיצויי פיטורים מלאים ופדיון כלל הזכויות הסוציאליות ללא מתן הודעה מוקדמת. זאת, כל עוד נתן העובד התראה מראש והזדמנות סבירה למעסיק להפסיק את ההתעמרות.

תביעה לפי חוק איסור לשון הרע

עובד שהתעמרו בו ברבים (מול לקוחות, ספקים ועובדים אחרים) יכול גם לתבוע פיצוי בהתאם לחוק איסור לשון הרע הקובע פיצוי גבוהה (60,000 ₪) ללא הוכחת נזק ובמידה והדבר נעשה במכוון אף כפל הסכום (120,000 ₪).

תביעה לפי חוק למניעת הטרדה מינית ו/או חוק שוויון הזדוניות בעבודה

ככל שההתעמרות הינה על רקע נטייה מינית ו/או הטרדה מינית ו/או גזע ו/או דת ניתן אף לבקש פיצוי בהתאם לחוקים אלו לעיל. ניתן גם להגיש קובלנה ו/או תלונה פלילית כנגד הגורם המעוול.

הצעת חוק למניעת התעמרות

בינואר 2015 הועלתה הצעת חוק שטרם עברה לקבוע הסדר חוקי ספציפי לעובד העובר התעמרות במקום העבודה, ואף נקבע פיצוי גבוהה של 120,000 ₪, אולם, חוק זה טרם עבר את וועדות החקיקה השונות של הכנסת.

רצוי תמיד להיוועץ עם עו"ד בתחום זה טרם נקיטת כל פעולה ובדיקה של אופן תביעת הפיצוי.

תפריט