fbpx

דפי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת  ו/או לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים את חתימתו בהתאם לחוק בהתאם לחוק הנוטריונים התשל"ו – 1976.

האישור הנוטריוני, מהווה אישור לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה בהתאם לאמנת אפוסטיל.

במשפט הישראלי מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976. במדינות שונות ניתן להבחין בין משרות נוטריוניות שונות, ובמיוחד בין משרתו של "הנוטריון הציבורי" ובין נוטריונים פרטיים.

תפקידיו של הנוטריון

 1. לאמת חתימה על מסמך;
 2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;
 3. לאשר נכונות העתק של מסמך;
 4. לאשר נכונות תרגום של מסמך;
 5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 6. לאשר שאדם פלוני חי;
 7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 8. לערוך העדה של מסמך סחיר;
 9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.
 12. לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט.
 13. אישור ותרגום מסמכים.

מחירון – נכון ליום 1.1.2020

להלן פירוט מחיר אישורי הנוטריון השונים שנקבעו בשנת 2020 (מחירים אינם כוללים מע"מ):

אימות חתימה

 • אימות חתימת יחיד כחותם ראשון-  167 ₪
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך -66 ₪
 • אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף -66 ₪
 • לכל אישור העתק –  66 ₪

בתרגום המסמך בידי הנוטריון – תיווסף מחצית מן השכר הקבוע, בהתאם למספר המילים שבאותו המסמך

אישור העתק צילומי של מסמך

 • לעמוד הראשון – 66 ₪
 • לכל עמוד נוסף– 5 ₪
 • לכל אישור נוסף על האישור הראשון –
  • לעמוד הראשון– 21 ₪
  • לכל עמוד נוסף-  5 ₪

אישור נכונות של תרגום

 • עד מאה המילים הראשונות בתרגום– 211 ₪ .
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים – 167 ₪
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות – 80 ₪
 • לכל אישור נוסף על העתק האישור הראשון –  66 ₪

אישור צוואה

 • לחותם ראשון – 243 ₪
 • לכל חותם נוסף – 124 ₪
 • לכל אישור עבור העתק נוסף –  74 ש"ח
 • היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף  מחצית מן השכר הקבועבהתאם למספרהמילים שבצוואה.

אישור שפלוני נמצא בחיים

167 ₪

קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת

 • למצהיר הראשון-  169 ₪
 • לכל מצהיר נוסף -67 ₪
 • לכל אימות העתק נוסף-  66 ₪
 • היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי הנוטריון יתווסף מחצית מן השכר הקבוע בהתאם למספר המילים שבתצהיר.

העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

 • אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים –  1,067 ₪
 • עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים – 2,283 ₪

רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים –  179 ₪
 • הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים – 64 ₪
 • לכל אימות העתק נוסף – 64 ₪

כל פעולה אחרת

כל פעולה אחרת שנוטריון  מוסמך לעשות עפ"י דין ושלא נקבע לה שכר בתקנות אלה – 268 ₪

עשיית פעולות מחוץ למשרד

פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתת במקום אחר, נוסף על השכר לעיל, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה, יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

 • לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו – 543 ₪
 • לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה – 167 ₪

שונות

 • ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע, לפי העניין.

הסכם ממון

 • אימות הסכם ממון -371 ₪
 • אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף –  64 ₪
 • היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי הנוטריון תיווסף,  מחצית מן השכר הקבוע בפרטבהתאם למספרהמילים שבהסכם הממון

שפות זרות

 • ערך הנוטריון את האישור הנוטריוני לפי העניין, בשפה לועזית, שאינה ערבית או אנגלית, ייווסף לשכר הקבוע לאותו אישור סכום של –  89 ₪

שכר הנוטריון קבוע בתקנות ומתעדכן מפעם לפעם. הנוטריון אינו רשאי לגבות שכ"ט נמוך או גבוה מהקבוע בתקנות. הסיבה שמחירון נוטריון קבוע נובעת מהאחריות הרבה ותפקידו הרגיש של הנוטריון. תפקיד הנוטריון הינו מעין ציבורי, ובעבר אגרת הנוטריון הייתה משולמת לפקיד ציבור שהיה מפיק את האישורים. לשכר הנוטריון הקבוע בתקנות יש להוסיף מע"מ כדין.

במשרדנו ניתן לקבל את כל סוגי האישורים הנוטריונים, לרבות אישור חתימה, אישור תרגום נוטריוני בשפות הבאות" עברית, אנגלית, רומנית וגרמנית. כמו כן,  ייפוי כוח נוטריוני, אישורי העתקי מסמכים, ועוד.

משרדנו ערוך לספק את האישורים במהירות, מקצועיות ובשירות מצוין.

תפריט